Insuldi taastusravi

Uuringute põhjal võib väita, et mida varem alustada taastusravi, seda tulemuslikum on insuldist taastumine.

Insuldi kulg ja komplikatsioonide esinemine on inimestel väga erinev. Neuroteadused on tõestanud, et aju plastilisus ehk paranemisvõime jätkub ka vanemas eas. Insuldi taastusravi põhineb inimese õppimisprotsessidel ja terapeutide poolt kasutatavad metoodikad aju plastilisusel. Aktiivse taastusravi ajal võivad kesknärvisüsteemi teised osad võtta üle kahjustunud piirkondade funktsioone. Insuldi taastusravis on seetõttu väga oluline patsiendi maksimaalne aktiivsus teraapiates osalemisel.

Patsient saab teraapiast võimalikult aktiivselt osa võtta juhul kui ta mõistab selle olemust ja sisu. Rasked mäluhäired ja dementsus on väga suureks taastumisprotsesse raskendavaks asjaoluks.

Taastumisprtotsesside alused

Taastumise tulemusena suureneb liikumisvõime ja väheneb halvatus (paraneb motoorika), paraneb sensoorne osa (taju, tundlikkus) ning kognitiivsed funktsioonid (kõne, mälu, orienteerumisvõime). Patsiendi jaoks on kõige olulisem, et paraneb toimetulek igapäevaeluga ja lihtsustuvad siirdumine, tualetitoimingud, hügieen, riietumine, toiduvalmistamine jne.

Palju oleneb sellest, millised probleemid seoses insuldiga on tekkinud. Sellest lähtuvalt seatakse teraapia eesmärgid, et tegevus oleks võimalikult sihipärane.

Insuldi taastusravi eesmärgiks on pakkuda meeskondlikku koordineeritud ja spetsialiseeritud taastusravi, mis põhineb järgmistel teenustel:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia
 • kõne- ja neelamisravi
 • mälu ja mõtlemine
 • tugiteenused

Füsioteraapia

 • Füsioteraapia eesmärk on motoorsete oskuste (liikumisvõime) arendamine kasutades erinevaid terapeutilisi harjutusi. Harjutuste tulemusena paranevad tasakaal ja koordinatsioon, lihasjõud ja liigutuste täpsus. Füsiterapeut jälgib õige liigutusmustri kasutamist (sarnaselt kahjustumata jäsemele), et inimene õpiks siirduma ja käima, liikuma treppidel jms.

3.10-197 19.09-340

Terapeutilised harjutused füsioterapeudi juhendamisel

 • Füsioterapeut õpetab kuidas kasutada vajaminevaid abivahendeid pööramisel, istuma tulemisel, istumisel ja käimisel. Liigutuste stabiliseerimiseks ja lihtsustamiseks kasutatakse erinevaid ortoose.
 • Kasutatakse tõkestatud-esilekutsutud liigutuslikku teraapiat (ingl.k constraint induced therapy), mille eesmärgik on mõne funktsiooni taastamine kindla liigutuse pideva kordamise tulemusena (mitu tundi päevas). Nimetatud teraapiavormi puhul on oluline tegevuse sooritamine halvatud jäsemega, seetõttu tuleb terve jäse tegevustest välja lülitada (näiteks fikseeritakse terve käsi nii, et seda ei saa kasutada).
 • Liigeste liikuvuse taastamine on oluline kõigis liigestes. Kui haige ei suuda ise seda teha, assisteerib teda harjutustel füsioterapeut (ingl.k. range of motion therapy). Kui tugev valu piirab halvatud jäseme liigeste liikuvust, võib enne teraapiat olla vajalik valuvaigisti manustamine.

Lisaks eelnimetatud teraapiatele kasutavad füsioterapeudid erinevaid seadmeid oma töö efektiivsemaks muutmiseks:

 • Funktsionaalne elektristimulatsioon RehaMove:

rehamove19.09-390

 • Käeortoos Bioness H200 on elektristimulatsiooni seade, mille abil on võimalik halvatud käe sõrmi painutada või sirutada. Programm valitakse vastavalt haige probleemile ja vajadusele:

3.10-353.10-40

 • Bioness jalaortoos on inimestele, kellel esineb labajala halvatus. Sellest tingituna on raskendatud labajala tõstmine kõnni hoofaasis ja jalga libistatakse mööda põrandat. Nõnda kõndides väheneb kõnni kiirus ja suureneb risk komistada, kaotada tasakaal ja kukkuda. Bioness on lihtsasti kasutatav, elektroodid asuvad ortoosi sees. Enne kasutamist peab seade olema füsioterapeudi poolt kalibreeritud vastavalt individuaalsetele parameetritele. Tegemist aktiivse väikese robotiga mis lihtsustab inimesele vajalikku liigutust:

21.09-19721.09-17221.09-128

 • Spetsiaalselt taastusraviks mõeldud aeglase kiirusega kõnnirada, mis võimaldab terapeudil selgemini näha kõrvalekaldeid kõnnimustris ja seda korrigeerida.
 • Füsioterapeut võib kombineerida kõnnirada kehakaalu osalise vähendamise seadmega (ingl.k. Bodyweight supported treadmill training). Lingude ja rihmade süsteem, mis keharaskust osaliselt vähendab, teeb patsiendi jaoks kõnni lihtsamaks ja ohutumaks:

19.09-174

 • Kogu keha vibratsioon parandab liigeste ja kõõluste kaudu nii selja- kui ka peaaju tööd ja tasakaalu.
 • Treening Wii konsooliga – mängukonsool, mis jäljendab ekraanil käe/jala liikumist ja võimaldab erinevate mängude abil (pallide korvi panemine vms) treenida halvatud kätt või jalga.
 • Tasakaalutreening spetsiaalsel seisulaual, kus patsient on turvaliselt fikseeritud ja seade kõigub nii, et tasakaalu hoidmiseks on vaja rakendada kehatüvelihaseid:

19.09-383

Tegevusteraapia

Tegevusteraapia eesmärgiks on patsiendi iseseisvuse suurendamine/säilitamine igapäevaelutegevuste sooritamisel.
Tegevusteraapia algab patsiendi tegevusvõime hindamisega, kus tehakse kindaks, millised probleemid takistavad igapäevaelutegevustega hakkamasaamist. Hinnatakse kehalisi tegevuseeldusi (asendi muutmine, istuma tõusmine, siirdumine, liikumine, käe jäme- ja peenmotoorika), kognitiivseid tegevuseeldusi (planeerimisprotsessid, erinevad tajud, visuaal-motoorsed oskused, mõtlemisprotsessid, mälu, orientatsioon jt) ja psühhosotsiaalseid protsesse (sotsiaalset suhtlemist, afektiivseid tegevuseeldusi). Vastavalt hindamistulemustele ja meeskonnaga seatud eesmärkidele (meeskonda kuuluvad ka patsient ja ta lähedased) valib tegevusterapeut lähenemise, mille kaudu teraapia eesmärke saavutada.
Eesmärkide saavutamiseks:

 • harjutatakse raskusi valmistavaid enesehooldustoiminguid (N: riietumist, tualetitoiminguid, pesemistoiminguid);
 • harjutatakse raskusi valmistavaid majapidamistoiminguid (N: rahaga arveldamist, söögivalmistamist, poeskäimist, koristamist jne);

21.09-107

Eesmärgistatud treening kahe käe koostöö arendamiseks insuldihaigel

 • õpetatakse kompensatoorseid tehnikaid (N: erinevaid ühe käe tehnikaid – ühe käega riietumine, söögivalmistamine jne);
 • soovitatakse erinevaid abivahendeid (N: riietumise, pesemise, söögivalmistamise abivahendid)
 • parandatakse tegevuseeldusi. Üheks suureks osaks füüsiliste tegevuseelduste parandamisel on käeteraapia – käe oskuslikkuse parandamine erinevate tegevuste ja harjutuste kaudu.

21.09-20

Peenmotoorika treening ja kahe käe koostöö arendamine insuldihaigel

 • Käeteraapias kasutab tegevusterapeut vajadusel ja näidustusel erinevaid füüsikalisi ravimeetodeid (N: funktsionaalset elektrilist stimulatsiooni, mikrokutaanset stimulatsiooni).

3.10-53

Neuromuskulaarse elektristimulatsiooni kasutamine labakäe treenimisel

12.09-132

Mikro-Z süsteem, galvaaniline stimulaator

Kõneravi, neelamisravi

Insuldi järgselt võib tekkida nii kõne- ja/või neelamishäire. Sellisel juhul kuulub patsiendi ravimeeskonda logopeed. Logopeed hindab patsiendi neelamisvõimet ja probleemide esinemisel määrab logopeed joomiseks paksendatud vedeliku ning söömiseks peenestatud toidu. Kui neelamine on väga tugevasti häiritud esineb oht toidu sattumiseks hingetorru, pannakse patsiendile toidu ja vedeliku manustamiseks nasogastraalsond. Logopeed tegeleb neelamislihaste treenimisega ning suu ja kurgu tundlikkuse taastamisega.

12.09-65

Logopeed neelamisfunktsiooni hindamas

Vajadusel tegeleb logopeed kõne-, lugemis- ja kirjutamisvõime taastamise treenimisega. Logopeed õpetab ka erinevaid suhtlemisvõtteid kui kõne ja kõnest arusaamine on väga raskelt kahjustunud.12.09-24

Logopeedi teenus kõne-, lugemis- ja kirjutamisvõime taastamiseks

 Mälu ja mõtlemine

Insuldi taastusravi programmi kuulub kindlasti ka psühholoog, kes  hindab patsiendi mälu, mõtlemisvõimet, orineteerumist ja õppimisvõimet. Hindamisel kasutatakse erinevaid teste ning ja koostatakse individuaalne kognitiivse õppe programm. Hinnatakse ka patsiendi meeleseisundit, depressiooni ja ärevuse olemasolu.

12.09-12

Kliinilise psühholoogi poolt läbiviidav teraapia

 

Tugiteenused

Vajadusel kuulub meeskonda ka sotsiaaltöötaja, kes nõustab küsimustes edasise hoolduse, hooldusravi või rehabilitatsiooniteenuste osas. Lisaks kuuluvad programmi kõik õendus- ja hooldusteenused.

Programmi juhtimine

Insuldi taastusravi programmi juhiks on raviarst kes koordineerib kogu taastusravi protsessi ning koos teiste meeskonna liikmetega planeerib lühi- ja pikaaegsed eesmärgid. Raviarst nõustab, määrab ja korrigeerib ravimid, kontrollib ja monitoorib analüüse.