Rehabilitatsiooniteenuste täpsem kirjeldus

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine – tegevusvõime, keskkonna toetuse ja abivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks ning fikseerimine rehabilitatsiooniplaanis.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine – nõustamine ja juhendamine rehabilitatsiooni-plaani elluviimisel juhtumikorralduse põhimõttel.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine – meeskonnatöös ning vahehindamiste läbiviimine rehabilitatsiooniprotsessis mitme spetsialisti poolt

Füsioterapeudi teenus – motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (kodu- ja töökeskkonna) hindamine, nõustamine ja kohandamise soovitused. Individuaalsete liigutuslikku arengut soodustavate/ säilitavate programmide koostamine, terapeutiliste meetodite rakendamine ja tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös kliendiga. Abivahendi vajaduse hindamine ja kasutusõpetus. Eesmärgiks on saavutada iga kliendi maksimaalne iseseisev toimetulekuvõime tema loomulikus elukeskkonnas.

Tegevusterapeudi teenus - inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamine eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata saavutada parimat võimalikku toimetulekutaset igapäevaelus vajalike tegevuste sooritamisel. Igapäevaelutegevused hõlmavad enese eest hoolitsemise tegevusi (enesehooldustoimingud, majapidamistööd), tööd ja vaba aja tegevusi. Tegevusterapeut nõustab lisaks igapäevaelutegevusi hõlbustavate abivahendite ja keskkonna kohandamise alal.

Sotsiaaltöötaja teenus - nõustamine, juhendamine ja teraapiate läbiviimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga toetada/soodustada edaspidist toimetulekut. Kliendi lähivõrgustiku aktiveerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine (individuaalne, pere – ja grupinõustamine)

Psühholoogi teenus - nõustamine ja psühhoteraapia isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, sh tegevusvõime täpsustamine (individuaalne, pere – ja grupinõustamine). Rehabilitatsiooniteenusel hindab psühholoog kliendi kognitiivset ja emotsionaalset seisundit, selgitamaks välja võimalikud probleemsed valdkonnad ning määrab seeläbi vajaduse psühholoogilise sekkumise järele.

Logopeedi teenus - kõnepuude korrigeerimine ning kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, sh tegevusvõime täpsustamine (individuaalne, pere – ja grupinõustamine). Logopeedi sekkumisel on eesmärgiks leida vahendeid võimaldamaks paremini igapäevaelus toime tulla. Sekkumine võib koosneda kliendile iseseisvate treeningvõtete ja eneseabitehnikate õpetamisest, abivahendite valikust, nende kasutamise õpetamisest jms.