Rehabilitatsiooniprogramm “Insuldijärgselt tööle tagasi”

„Insuldijärgselt tööle tagasi” on tööalase rehabilitatsiooni programm (teenusele suunab töötukassa), mis on mõeldud töökohta omavale insuldi läbipõdenud inimesele.

Eesmärk: Programmi läbinud klient jätkab töötamist haigestumiseelsel töökohal, alustab tööd uuel töökohal või jätkab töötamist sama tööandja juures teisel ametikohal;

Alaeesmärgid:

  • Klient on teadlik oma tugevustest ja nõrkustest, oskab rakendada võtteid, mis aitavad tööülesannetega toime tulla
  • Kliendi lähedased on osalenud meeskonnakoosolekutel ja on teadlikud kliendi tugevustest ja nõrkustest ning oskavad toetada klienti programmi eesmärgi saavutamisel
  • Tööandja ja/või kolleegide nõustamine – tööandja ja/või kolleegid on teadlikud insuldi olemusest ning kliendi takistustest töökohal; tööandja on teadlik vajalikest kohandustest)

Sihtgrupp: tööealised peaajuinsuldi läbipõdenud inimesed, kes on läbinud statsionaarse ja/või ambulatoorse taastusravi ning kes omavad töökohta haigestumiseelsest ajast või on alustanud töötamist uuel töökohal. Insulti haigestumisest on möödunud maksimaalselt kaks aastat. Sihtgrupi peamised probleemid ja vajadused:

Probleemid: Insuldijärgselt võib vastavalt ajukahjustuse asukohale kliendil olla häiritud liikumine, käte liikuvus, suhtlemine, stressiga toimetulek ja mõtlemisprotsessid, mis kõik võivad takistada naasmist tööle.

Vajadused: abivahendid ja/või kompensatoorsed tehnikad tööülesannete sooritamiseks või suhtlemise lihtsustamiseks, töökeskkonna kohandused, kõrvalabi vajadus teatud tegevuste sooritamisel, emotsionaalsete probleemidega ja tööstressiga toimetulekuoskuste omandamine.

Programmi ülesehitus ja sisu. Teenuseid osutatakse programmi raames individuaalselt, sotsiaaltöötaja nõustamine toimub 1-2 korda programmi jooksul grupitööna. Grupp moodustub kui programmis osaleb vähemalt 3 inimest (võivad olla ka programmi eri etappides). Grupi maksimaalne suurus on 5 inimest. Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut ja logopeed. Programmi pikkuseks on arvestatud 6 kuud sagedusega 2-3 korda kuus, programmi tegevusedtoimuvad nii rehabilitatsiooniasutuses kui kliendi töökohas.

Programmi koostööpartneriks on Eesti Töötukassa ja kliendi tööandja. Töötukassast on tööandjal võimalik taotleda hüvitust töökoha ja –vahendite kohandamiseks.

Esmane kohtumine toimub rehabilitatsiooniasutuses sotsiaaltöötajaga (kestvusega kaks tundi), mille käigus lepitakse kokku programmis osalemine, viiakse läbi esmane hindamine ning lepitakse kokku töökoha külastus. Peale töökoha külastust toimub meeskonna kohtumine kliendi ja/või tema lähedastega programmi raames toimuvate tegevuste ja/või vajalike töökohakohanduste arutamiseks. Kui töökoha kohandusi või abivahendeid ei ole vaja, algab koheselt programmi teine etapp, kohanduste/abivahendite vajaduse korral algab teine etapp peale kohanduste tegemist/abivahendite kättesaamist.

Programmi teises etapis toimuvad sekkumised vastavalt kliendiga kokkulepitud tegevuskavale, näiteks harjutatakse koos füsioterapeudiga ühistranspordiga tööle minekut või tegevusterapeudiga vajalikke töövõtteid. Kuue kuu möödudes esmasest kohtumisest toimub lõpphindamine ja kokkuvõtete tegemine. Programmi jooksul toimuvad regulaarsed meeskonnakohtumised.

Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond (valida sobiv(ad)):

X Harju maakond (Täpsustus – Tallinn ja seda ümbritsevad/sellega piirnevad vallad) _Jõelähtme, Rae, Maardu, Viimsi, Saue, Saku, Harku, Kiili

Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise keskkond (valida sobiv(ad)):

X Rehabilitatsiooniasutus
X Kliendi keskkond
X Töökoht
X Muu (koostööpartnerite juures, avalikus ruumis jms)
Täpsustus – liikumine tööle ja tagasi

Programmipõhise teenuse saamiseks tuleb pöörududa töötukassasse

www.tootukassa.ee
tel 15501
Kontaktisik Põhja-Eesti Taastusravikeskuses: Merje Servet
merje.servet@taastusravi.ee tel:6390409
Põhja-Eesti Taastusravikeskus
Sõle 16 Tallinn 10611
www.taastusravi.ee