Programmi Tahan tööle tutvustus Põhja-Eesti Taastusravikeskuses

30.08.2018 tutvustas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse loovterapeut ja programmi koordinaator Katrin Tomberg tööalase rehabilitatsiooni programmi Tahan tööle. Programmi eesmärk on aidata tööealist omandatud peaajukahjustusega (nt ajutrauma, insult, ajukasvaja, ajuhüpoksia) inimest tagasi tööturule või leida talle sobiv tegevus väljaspool avatud tööturgu.

Igale programmis osalejale töötatakse välja isiklik tegevuskava lähtuvalt üldtunnustatud elukvaliteedi mudelitest. Erinevate rühma- ja individuaaltegevuste abil toetatakse terviseseisundiga kohanemist aidates teadvustada iseseisva toimetuleku piiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. Kujuneb realistlik enesehinnang, areneb loovus ja eneseteadlikkus. Arendatakse kehalisi võimeid, kujundatakse tervislik eluviis ja liikumisharjumus. Tööle saamiseks kasutatakse programmis toetatud tööle rakendumise (TTR) viie-etapilist  tööprotsessi, mis keskendub nii erivajadusega inimese kui tema lähivõrgustiku, sh tööandja vajaduste arvesse võtmisele ja toetamisele.

Programm kestab septembrist maini (5 päeval nädalas, kella 9st 15ni) ja koosneb viiest tsüklist: kus I tsükli (rühmategevused) prioriteediks on kohanemine ja isiklike eesmärkide seadmine; II tsükkel (rühmategevused) keskendub suhtlemisele erinevates keskkondades sh tööalastes olukordades; III tsüklis tegeldakse arendamist vajavate oskuste väljaselgitamise ja käitumismustrite korrigeerimisega ning tasustamata töös osalemisega; IV tsüklis siirdutakse tööpraktikale, võimaluse korral juba avatud tööturule; V tsüklis nõustatakse nii programmis osalejaid kui tööandja esindajaid.

Programmis varem osalenud inimestest enamik on naasnud tööle, kuid programm aitab parandada elukvaliteeti tervikuna, arendades iseseisvust ja suhtlemisoskusi, tõstes meeleolu ja igapäevategevustega hakkamasaamise võimet.

Programmi kandideerimiseks võib võtta ühendust Astangu keskusega ja küsida lisainfot. Programmi sobivuse hindamiseks kutsutakse klient hindamisele. Rehabilitatsiooniprogramm Tahan Tööle on hea võimalus inimestel peaajukahjustuse järgselt sotsialiseeruda ja naasta aktiivselt tööturule.

Täiendav info:
Programmi koordineerija:
Katrin Tomberg
E-post: katrin.tomberg@astangu.ee
Mobiil: +372 501 5556