Põhja-Eesti Taastustusravikeskuse eetikakoodeks

 1. Oma igapäevases töös lähtume Eestis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
 2. Suhtume kõikidesse patsientidesse võrdselt. Meie töötajad on diskrimineerimise vastu ja töötavad patsiendi heaolu tagamise nimel sõltumata nende võimekusest, vanusest, kultuurist, soost, perekonnaseisust, sotsiaal-majanduslikust staatusest, poliitilistest eelistustest, seksuaalsest orientatsioonist, uskumustest, nahavärvist või muudest füüsilistest omadustest.
 3. Kõigi meie töötajate esmaseks vastutuseks on patsientide heaolu. Toetame oma patsientide püüdlusi olla võimalikult iseseisvalt toimetulev ühiskonna liige.
 4. Me ei ahista oma patsiente psühholoogiliselt, majanduslikult ega seksuaalselt.
 5. Me ei kahjusta oma sõnade ega tegudega patsientide väärikust ega huve ning me pöörame suurt tähelepanu patsientide privaatsusele.
 6. Kõik meie töötajad käituvad igas olukorras oma elukutse vääriliselt ning järgivad oma erialade eetikakoodekseid.
 7. Meie töötajate esmane kohus on osutada rehabilitatsiooni/taastusraviteenust oma pädevuse piires, austades patsiendi inimväärikust, heaolu ja eraelu.
 8. Meie töötajad oskavad hinnata oma töö potentsiaalset efektiivsust ja lõpetavad töö, kui patsient sellest kasu ei saa. Vajaduse korral suuname patsiendi edasi teise rehabilitatsiooni- või raviasutusse.
 9. Meie töötajad on kohustatud hoidma patsiendi kohta kogutud infot nii, et kõrvalistel isikutel ei ole sellele ligipääsu.
 10. Kõik meie töötajad pööravad tähelepanu töö- ja ametikaaslastega heale läbisaamisele ning hoiduvad kõigest, mis võiksid rikkuda kollegiaalseid suhteid.
 11. Kõik meie töötajad täiendavad pidevalt oma erialaseid teadmisi ja hoiavad end kursis teaduse ja tehnika saavutustega, et pakkuda patsientidele parimat kättesaadavat teenust, kuid me arvestame ka patsiendite majandusliku ja kultuurilise reaalsusega. Kõigil meie töötajatel on õigus keelduda tegevustest/protseduuridest, milleks neil puuduvad vastavad oskused või kogemused.
 12. Kõik meie töötajad säilitavad ja edendavad oma füüsilist ja vaimset tervist ning hoiduvad tervist kahjustavatest tegevustest.
 13. Teaduslike uuringute käigus hoiame oma patsientide heaolu ning lähtume üldlevinud eetilisest tavast. Patsient või tema lähedased peavad uuringuteks andma oma nõusoleku ning neil on õigus katkestada uuring igal hetkel.
 14. Teeme koostööd teiste meditsiini/taastusraviasutustega, oleme avatud uutele ideedele, teadmistele ja ettepanekutele.