Muusikateraapia

Neuroloogiline Muusikateraapia on mõeldud inimesele, kellel esinevad neuroloogilisest haigusest tulenevad probleemid. Haigused, mis neuroloogilisi probleeme võivad põhjustada on näiteks ajuinfarkt ehk insult, traumaatiline ajukahjustus, parkinsonism, sclerosis multiplex, kaasasündinud neuroloogilised haigused jm.

Muusika ja rütm mõjutavad inimese ajutegevust nii, et soodustavad kahjustunud funktsioonide parenemist ja taastumist. Teraapiates kasutatakse muusikainstrumente, häält ja mitmeid muusikalisi tegevusi. Sageli kasutatakse pille ebatraditsioonilisel moel. Teraapias osalemiseks ei ole vajalikud eelnevad muusikalised teadmised ega pillimänguoskus.

Tehnikad põhinevad teaduslikel uurimustel ning on suunatud funktsionaalsete terapeutiliste eesmärkide saavutamiseks. Seega igal teraapias läbiviidaval tegevusel on kindel terapeutiline eesmärk – arendada ja taastada häirunud funktsiooni ning seeläbi tõsta inimese elukvaliteeti ning toimetulekuvõimet. Sobiv tehnika ja harjutused valitakse tulenevalt sellest, milline funktsioon taastamist vajab. Tehnikate rakendamisel on aluseks kliendi individuaalsed eesmärgid.

Kokku hõlmab Neuroloogiline Muusikateraapia 20 tehnikat, mida saab rakendada liigutuste, kõne ja mõtlemisprotsessidega seotud funktsioonide arendamiseks ja taastamiseks.

NMT struktuur

Funktsioon Näiteid teraapia eesmärkidest
MOTOORIKA Kindla motoorse liigutuse parendamine
Liigutusmustri parendamine
Kõnnimustri parendamine
KÕNE Aidata kaasa kõne produktsioonile
Stimuleerida kõne
Vallandada automaatne kõne ja seeläbi tahtlik kõne
Läbi tuttavate laulude spontaanne lausete lõpetamine
Vähendada kogelemist
Kontrollida kõne tempot, et suurendada kõne mõistetavust ja verbaalset voolavust
Kaasa aidata kõne rütmilisele järjestamisele, parendada kõne motoorset planeerimist
Erinevate hääle kontrollimise aspektide treenimine
Suurendada artikulatoorset kontrolli ja respiratoorset tugevust ning kõneaparaadi funktsioone
Parendada ja kaasa aidata kõne arengule
Aidata mõista ja parendada keelelise suhtlemise reegleid, funktsiooni ja tähendust
Kaasa aidata kõne algatamisele, artikulatsioonile, parendada hingamisaparaadi funktsioone
KOGNITSIOON Aidata toetada orientatsiooni isikus, ajas, kohas ja situatsioonis.
Parendada tähelepanu funktsioone (tähelepanu säilitamist, suunamist, vaheldamist, jagamist)
Vähendada visuaalset neglekti (treenida suunama tähelepanu häiritud kehapoolele)
Parendada lühimälu mahtu (vahetut meenutamist)
Treenida mälu funktsioone (kodeerimist, info salvestamist ja meenutamist)
Aktiveerida mälestusi pikaajalisest mälust. Autobiograafiliste mälestuste meenutamine.
Treenida täidesaatvaid funktsioone (enda tegevuste sihipärast planeerimist, organiseerimist, otsuste langetamist, tegevuste järjestamist, järelduste tegemist, probleemilahendust jm)