Cоциальная реабилитация

Kellele on rehabilitatsiooniteenus mõeldud?
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja suurendada ühiskonda kaasatust.

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele?
Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse – minna kohapeale klienditeenindusse (Tallinnas Endla 8); vajaliku info leiab ka www.sotsiaalkindlustusamet.ee või helistada telefonil 16106 Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja viib läbi eelhindamise, milles käigus selgub, kas klient on vaja suunata rehabilitatsiooniteenusele või on vajalikud muud teenused. Kui on vajalik rehabilitatsiooniteenus, siis teenuse osutamise aluseks on:

 • rehabilitatsiooniprogramm,
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamise tulemusena koostatud tegevuskava,
 • rehabilitatsiooniplaan;

Isik pöördub teenuseosutaja poole 60 päeva jooksul arvates tasu maksmisekohustuse ülevõtmise otsuse või järjekorra saabumise teatavaks tegemisest. Järjekorda peab sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsess
Teenust osutatakse vastavalt suunamisotsusele (rehabilitatsiooniprogrammi, SKA tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel) kuni 2 a jooksul Teenuseosutaja osutab isikule rehabilitatsiooniteenuseid ja vajadusel korraldab, et isik saaks kõik temale vajalikud rehabilitatsiooniteenused ühe teenuseosutaja juures. Teenuse raames hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Meie rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

 • sotsiaaltöötaja
 • füsioterapeut
 • tegevusterapeut
 • psühholoog
 • logopeed
 • taastusarst
 • õde

Soovi korral on võimalik tellida toitlustust ja täiendava protseduurina massaaži:

 • Rehabilitatsiooni toitlustamine hommikusöök – hind 2 eurot
 • Rehabilitatsiooni toitlustamine õhtusöök – hind 3,50 eurot
 • massaaz 30 minutit – hind 13 eurot

Rehabilitatsiooniteenus ei tegele tervise parandamisega, vaid isiku toimetulekuga olemasoleva tervisliku olukorra juures.
Täiendav info Põhja-Eesti Taastusravikeskuse administraatoritelt 6390420 või 6390409