Cоциальная реабилитация

Kellele on rehabilitatsiooniteenus mõeldud?
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja suurendada ühiskonda kaasatust.

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele?
Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse – minna kohapeale klienditeenindusse (Tallinnas Endla 8); vajaliku info leiab ka www.sotsiaalkindlustusamet.ee või helistada telefonil 16106

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja viib läbi eelhindamise, milles käigus selgub, kas klient on vaja suunata rehabilitatsiooniteenusele või on vajalikud muud teenused. Kui on vajalik rehabilitatsiooniteenus, siis teenuse osutamise aluseks on:

 • rehabilitatsiooniprogramm,
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamise tulemusena koostatud tegevuskava,
 • rehabilitatsiooniplaan;

Isik pöördub teenuseosutaja poole 60 päeva jooksul arvates tasu maksmisekohustuse ülevõtmise otsuse või järjekorra saabumise teatavaks tegemisest. Järjekorda peab sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsess

Teenust osutatakse vastavalt suunamisotsusele (rehabilitatsiooniprogrammi, SKA tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel) kuni 2 a jooksul.

Teenuseosutaja osutab isikule rehabilitatsiooniteenuseid ja vajadusel korraldab, et isik saaks kõik temale vajalikud rehabilitatsiooniteenused ühe teenuseosutaja juures.

Teenuse raames hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Meie rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

 • sotsiaaltöötaja
 • füsioterapeut
 • tegevusterapeut
 • psühholoog
 • logopeed
 • taastusarst
 • õde
 • loovterapeut

Rehabilitatsiooniteenusega isikule kaasnev täiendav kulu lisateenuste eest

Majutuse lisatasu rehabilitatsiooniteenusel viibimise ajal:

 • Toitlustuse lisatasu on 22 eurot viie päeva peale kokku
 • Lisateenusena massaaž – 16€ (30 min)