Профессиональная реабилитация

Seo­ses töö­või­me­re­formiga muu­tub 2016. aas­tast reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse kor­ral­dus. Töö­alase reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse sihtrühm on töö­ea­li­sed (16 kuni vana­dus­pen­sio­niiga) isi­kud, kel­lel on tuvas­ta­tud osa­line töö­võime või puue ning kes töö­tab, otsib tööd (sh on töö­tuna arvel) või õpib.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni ees­mär­giks on vähe­ne­nud töö­või­mega ini­m­ese töö­eluks ette­val­mis­ta­mine, tema tööle asu­mine või töö­ta­mise toe­ta­mine.

Õpe­ta­takse puude või ter­vi­se­hä­daga toime tulema, aren­da­takse töö­võimet ja aida­takse sobi­tada töö­tin­gi­musi ja koha­neda töö­eluga. Töö­alast reha­bi­li­tat­siooni osu­ta­takse vas­ta­valt indi­vi­duaal­se­tele vaja­dus­tele, kuid eelkõige juhul, kui vähe­ne­nud töö­või­mega ini­me­sel on tegut­se­misel puude või ter­vi­se­sei­sundi tõttu mit­meid takis­tusi ning ta vajab kor­raga eri­ne­vate spet­sia­lis­tide ehk reha­bi­li­tat­sioo­ni­mees­konna abi.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni vaja­dust hindab ja teenusele suunab Töö­tu­kassa.

Meie mees­konda kuu­lu­vad spet­sia­lis­tid

  • füsio­te­ra­peut
  • tege­vus­te­ra­peut
  • logo­peed/eri­pe­da­goog
  • psüh­ho­loog
  • sot­siaal­töö­taja
  • õde
  • taas­tus­ra­vi­arst
  • vajadusel psühhiaater

Tööalasele rehabilitatsioonile registreerimine Tööalast rehabilitatsiooni puudutavate küsimuste korral või teenusele registreerimiseks helistage telefonidel 6390420 või 6390409 (tööpäeviti 08:00-16:00) või kirjutage e-posti aadressile merje.servet@taastusravi.ee Töötukassa tasub kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1 800 eurot aastas. Teenusest täpsemalt https://www.tootukassa.ee/toovoimereform/