Rahulolu raviteenusega 2017

Igal aastal kogume tagasiside ravil viibinud patsientide rahuolu kohta raviteenusega ja haiglaravi erinevate valdkondadega. Uuringus hinnati rahuolu raviarsti, õdede, hooldajate ja teiste spetsialistide tööga ning toitlustuse ja olmega. Klientidel oli võimalik anda tagasiside informatsiooni kättesaadavuse ja kvaliteeti kohta. Uuriti klientide teadmisi tasuliste teenuste osas ja oodati nendepoolseid ettepanekuid, arvamusi ja kommentaare.

Uuringusse kaasati 83 ankeeti, millest 67 olid eestikeelsed ja 16 venekeelsed. Uuringu küsimustele vastajatest veidi üle poole olid naised (59%), valdava osa valimist moodustasid pensionärid (76,6%). Küsimustikule vastajate keskmine vanus oli 69,6 aastat (28-93).

Kolm neljandikku vastajatest olid raviteenusega väga rahul ja tuleksid kindlasti veel ravile kui selleks vajadus peaks tekkima (Joonis 1). Ka ülejäänud veerand olid nende küsimuste osas meelestatud pigem jaatavalt. Kõige enam oldi rahul personali, palatisse abi kutsumise võimaluste ja selgitustega abivahendite kasutamise kohta. Kõige vähem oldi rahul ruumide- ja olme olukorraga ning toitlustusega.

joonis 1

Joonis 1. Patsientide rahulolu haiglaravi erinevate valdkondadega Põhja-Eesti Taastusravikeskuses, 2017 (%)

Spetsialistide tööga oldi enamasti väga rahul, olulisi erinevusi hinnangus ei esinenud (Joonis 2). Mõnevõrra madalam oli rahulolu hooldajate tööga, samuti pöörati negatiivset tähelepanu koristajate töö kvaliteedile.

joonis 2

Joonis 2. Patsientide rahulolu erinevate spetsialistide tööga Põhja-Eesti Taastusravikeskuses, 2017 (%)

Suurem osa patsientidest (87%) olid arusaadavalt ja piisavalt saanud infot oma haigusest, ravist, abivahenditest ning edaspidisest elukorraldusest. Vastajatest 67,8% olid teadlikud tasuliste teenuste (massaaž, pediküür, ravipäevade jätkamine) võimalustest, samas võrdlemisi suur osa vastajatest mitte. Ettepanekutes, arvamustes ja kommentaarides pöörati enamasti tähelepanu toidu ja olmega seotud asjaoludele.

Uuringu tulemuste põhjal olid kliendid valdavalt haiglaravi teenusega rahul. Oldi tänulikud abivalmi ja heatahtliku personali eest. Enim rahulolematust esines toidu ja puhtuse osas, millele tuleks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Uuringu väliselt laekus ametlikke kaebusi kaks, millest üks oli seotud kukkumisega ja teine allergilise reaktsiooniga, mõlemad lahendati.

Tulemuste usaldusväärsuse eesmärgil oleme alustanud senisest süsteemsemat ankeetide kogumist, seda ka ambulatoorsete ja rehabilitatsiooniteenuste osas. Oleme teinud tasuliste teenuste ja võimalikku edasist ravi puudutava informatsiooni klientidele oluliselt lihtsamini kättesaadavaks palatisse seatud informatsioonipostrite näol.

Täname ankeedile vastajaid ja ootame ka edaspidi teiepoolseid ettepanekuid!

Täispikkuses rahuloluuuringuga on võimalik tutuvda SIIN.