Rahulolu raviteenusega

Tagasiside ankeedid võimaldasid hinnata rahuolu haiglaravi erinevate valdkondadega. Selgitasime klientide rahuolu raviarsti, õdede, hooldajate ja teiste spetsialistide tööga ning toitlustuse ja olmega. Võtame arvesse nendepoolseid ettepanekuid ja kommentaare patsiendisõbraliku taastusravikeskuse kujundamisel.

 

RAHULOLU 2018

Ankeetküsitlusele vastas 123 inimest, kellest pooled olid mehed. Küsimustiku täitjate keskmine vanus oli 73 aastat (32 − 91). Ankeetidest kaks kolmandikku olid täidetud eesti- ja kolmandik vene keeles.

Kolm neljandikku vastajatest olid üldiselt raviteenusega väga rahul, üks neljandik pigem rahul. Neli viiendikku vastajatest tuleksid kindlasti veel ravile kui selleks vajadus peaks tekkima. Madalaim hinnang anti toitlustuse ning ruumide- ja olmele, mis oli võrreldes 2017. aastaga mõnevõrra tõusnud (joonis 1).

Joonis 1. Rahulolu haiglaravi valdkondadega PTRK 2018

Spetsialistide ja personali tööga olid kliendid rahul (joonis 2). Hinnang füsioteraapia ja logopeedi teenusele oli maksimumilähedane. Enamik patsientidest olid arusaadavalt ja piisavalt saanud infot oma haigusest, ravist, abivahenditest ning edaspidisest elukorraldusest. Tõusnud oli klientide teadlikkus tasulistest teenustest (massaaž, pediküür, ravipäevade jätkamine).

Joonis. Hinnang spetsialistide tööle PTRK 2018

Joonis 2. Rahulolu personali ja spetsialistide tööga Põhja-Eesti Taastusravikeskuses, 2018

Tagasiside ankeetide põhjal olid patsiendid sarnaselt 2017. aastaga haiglaravi teenustega rahul ja varasemast enam valmis keskust taaskülastama. Hinnati kõrgelt spetsialistide teenuseid ning tänulikku ja heatahtlikku personali. Paranes keskmine hinnang ruumide ja olme olukorrale. Senisest enam tuleb pöörata tähelepanu toidu mitmekesisusele ja temperatuurile enne patsiendini jõudmist. Võrreldes 2017. aastaga, kasvas 2018. aastal rahulolu vähesel määral pea kõigis haiglaravi valdkondades.

Rahulolu-uuring 2018


 

RAHULOLU 2017

Uuringusse kaasati 83 ankeeti, millest 67 olid eestikeelsed ja 16 venekeelsed. Uuringu küsimustele vastajatest veidi üle poole olid naised (59%), valdava osa valimist moodustasid pensionärid (76,6%). Küsimustikule vastajate keskmine vanus oli 69,6 aastat (28-93).

Kolm neljandikku vastajatest olid raviteenusega väga rahul ja tuleksid kindlasti veel ravile kui selleks vajadus peaks tekkima (Joonis 1). Ka ülejäänud veerand olid nende küsimuste osas meelestatud pigem jaatavalt. Kõige enam oldi rahul personali, palatisse abi kutsumise võimaluste ja selgitustega abivahendite kasutamise kohta. Kõige vähem oldi rahul ruumide- ja olme olukorraga ning toitlustusega.

joonis 1

Joonis 1. Patsientide rahulolu haiglaravi erinevate valdkondadega Põhja-Eesti Taastusravikeskuses, 2017 (%)

Spetsialistide tööga oldi enamasti väga rahul, olulisi erinevusi hinnangus ei esinenud (Joonis 2). Mõnevõrra madalam oli rahulolu hooldajate tööga, samuti pöörati negatiivset tähelepanu koristajate töö kvaliteedile.

joonis 2

Joonis 2. Patsientide rahulolu erinevate spetsialistide tööga Põhja-Eesti Taastusravikeskuses, 2017 (%)

Suurem osa patsientidest (87%) olid arusaadavalt ja piisavalt saanud infot oma haigusest, ravist, abivahenditest ning edaspidisest elukorraldusest. Vastajatest 67,8% olid teadlikud tasuliste teenuste (massaaž, pediküür, ravipäevade jätkamine) võimalustest, samas võrdlemisi suur osa vastajatest mitte. Ettepanekutes, arvamustes ja kommentaarides pöörati enamasti tähelepanu toidu ja olmega seotud asjaoludele.

Uuringu tulemuste põhjal olid kliendid valdavalt haiglaravi teenusega rahul. Oldi tänulikud abivalmi ja heatahtliku personali eest. Enim rahulolematust esines toidu ja puhtuse osas, millele tuleks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Uuringu väliselt laekus ametlikke kaebusi kaks, millest üks oli seotud kukkumisega ja teine allergilise reaktsiooniga, mõlemad lahendati.

Tulemuste usaldusväärsuse eesmärgil oleme alustanud senisest süsteemsemat ankeetide kogumist, seda ka ambulatoorsete ja rehabilitatsiooniteenuste osas. Oleme teinud tasuliste teenuste ja võimalikku edasist ravi puudutava informatsiooni klientidele oluliselt lihtsamini kättesaadavaks palatisse seatud informatsioonipostrite näol.

Täname ankeedile vastajaid ja ootame ka edaspidi teiepoolseid ettepanekuid!

Täispikkuses rahuloluuuringuga on võimalik tutuvda SIIN.