Kliendi õigused ja kohustused

Põhja-Eesti Taastusravikeskus tagab klientidele nende õigused – õigused otsustada, tegutseda ja ennast väljendada. Patsientide õiguste kaitsel lähtutakse rahvusvahelisest inimõiguste konventsioonist, puuetega inimeste õiguste konventsioonist ja Euroopa Patsientide Õiguste Hartast.

Põhja-Eesti Taastusravikeskuse personalil on õigus oodata klientidelt ja nende lähedastelt korrektset käitumist ja lugupidavat suhtumist.

Käesolevas dokumendis loetakse patsiendiks kõiki taastusravikeskuse teenuseid kasutavaid inimesi.

IGAL KLIENDIL  ON ÕIGUS:

 • isikupuutumatusele ja eneseväärikusele;
 • füüsilisele turvalisusele;
 • olla personali poolt väärikalt ja austusväärselt koheldud;
 • saada kõrgekvaliteedilist teenust;
 • saada teavet planeeritava protseduuri, uuringu või tegevuse kohta, enne tasulise teenuse/protseduuri osutamist saada infot selle maksumuse kohta;
 • teha otsuseid oma ravi ja osutatavate teenuste asjus, valida võimalike ravimite, ravimeetodite ning ka ravimata jätmise vahel.

NB! Tervishoiu – ja rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse ainult Teie nõusolekul. Haiglal on õigus paluda Teilt teenuse osutamiseks kirjalikku nõusolekut.

 • keelduda ravist või teraapiaprotseduuridest või katkestada need, olles eelnevalt täielikult informeeritud sellest, mida ravi katkestamine või ravist keeldumine endaga kaasa toob (ravist keeldumine vormistatakse alati kirjalikult);
 • saada kojukirjutamisel (taastusravil olles) raviarstilt selgitusi edaspidise ravi kohta ja väljavõte haigusloost ehk epikriis, rehabilitatsiooniteenusel olles saada sotsiaaltöötajalt dokumendid osutatud teenuste kohta. Kliendil on õigus saada õelt ja spetsialistidelt (füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja) nõustamist, informatsiooni ja vajadusel kirjaliku meelespea koduse toimetuleku kohta;
 • keelata teabe andmine enda haiglas viibimise kohta, märkides selle vastavale nõusoleku vormile;
 • saada teavet isiklikele andmetele ligipääsu kohta;
 • olla teavitatud käimasolevatest teadus- ja/või ravimiuuringutest, mis võivad tema ravi mõjutada;
 • esitada kaebusi ja ettepanekuid;
 • olla informeeritud taastusravikeskuse üldisest ravitöö korraldusest (taastusravikeskuse kodulehel avalikustatud info ja koostatud infomaterjali kaudu; vajadusel küsida lisainfot personalilt);
 • saada personalilt teavet käitumise kohta avariiolukordades (N: tulekahju, veeavarii jne.)
 • võimaluste piires nõuda päeva- ja öörahust kinnipidamist;
 • anda hoiule oma üleriided ja välisjalatsid haigla riidehoidu. Raha, väärisesemed ja dokumendid anda hoiule osakonna seifi.

IGAL KLIENDIL ON KOHUSTUS:

 • anda täielik ja täpne informatsioon oma seisundist ja eelnevast ravist;
 • järgida personali korraldusi ja juhiseid;
 • järgida taastusravikeskuse sise-eeskirju ja kodukorda;
 • suhtuda personali lugupidavalt;
 • taastusravil viibides pidada kinni raviplaanist. Raviplaani muutmine ilma mõjuva põhjuseta ei ole võimalik. Vastavasisulise palvega tuleb pöörduda oma raviarsti või vastava spetsialisti poole.
 • aktsepteerida ravist/teraapiast keeldumise tagajärgi;
 • teatada personalile tervisliku seisundi muutumisest;
 • võtta arvesse teiste patsientide vajadusi ja ootusi, hoida saladuses teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide eraelu, isiku ja tervise suhtes;
 • pidada kinni hügieenireeglitest (isiklik hügieen, taastusravikeskuse või isikliku riietuse puhtus);
 • teavitada raviarsti/rehabalitatsiooniteenuse juhti sellest, kui ravi/teenus pole rahuldav;
 • aktsepteerida eelnevalt kokkulepitud või teada olevaid rahalisi väljaminekuid;
 • heatahtlikult kasutada taastusravikeskuse inventari ja sisustust. Inventari rikkumise eest kannavad süüdlased materiaalset vastutust rikutud eseme väärtuse ulatuses;
 • taastusravikeskusest väljumisel teavitada oma lahkumisest valveõde ja/või raviarsti;
 • teenuse lõppedes tagastada saadud teraapia- ja abivahendid ning muu haigla vara.

KLIENDIL ON LUBATUD:

 • võtta vastu külalisi selleks ettenähtud külastusaegadel: tööpäevadel  15.00 – 19.00 ja puhkepäevadel 10.00 – 17.00. Teie paranemise huvides palume, et külastajaid ei oleks liiga palju. Taastusravikeskusel on õigus kehtestada vajaduse korral külastamise erirežiime;
 • hoida kaasavõetud ja külastajate poolt toodud toitu osakonna külmikus märgistatuna oma nime ja palatinumbriga. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit;
 • helistada isikliku mobiiltelefoniga. Personalil on õigus piirata mobiiltelefoni kasutamist;
 • kasutada juuksuri, apteeki ja muid teenuseid vastavalt majas pakutavatele võimalustele.

KEELATUD  ON:

 • tarvitada taastusravikeskuses viibimise ajal alkohoolseid jooke või muid narkootilisi aineid, samuti on keelatud eelpoolnimetatud ainete hoidmine. Joobeseisundis patsiendile lõpetame teenuse pakkumise ning kirjutame ta taastusravikeskusest välja. Personalil on õigus nõuda joobeseisundis külastaja viivitamatut lahkumist haigla ruumidest.
 • taastusravikeskuse ruumides  suitsetamine.

MEELESPEA:

 • patsiendi mahaununenud esemeid säilitatakse ravilt/teenuselt lahkumise järgselt  30 kalendripäeva jooksul.
 • palatis raadiot kuulates, telerit vaadates või muid multimeedia vahendeid kasutades saavutada selleks eelnevalt kokkulepe palatikaaslastega, teiste palatikaaslaste häirimine ei ole lubatud; öörahu on kella 23.00-06.00.
 • teraapia ajal palume mobiiltelefonid välja lülitada või panna hääletule režiimile;
 • palume pesta ja töödelda käsi antiseptikumiga vastavalt haiglas kehtivale juhendile ning järgida teisi taastusravikeskuse poolt kehtestatud hügieeninõudeid.
 • raha ja väärtpaberid saab panna lukustatavasse kappi (reh.teenusel viibides) või anda valveõe kätte hoiule (statsionaarses ravis + reh.teenusel) , kus need paigutatakse seifi. Taastusravikeskus ei vastuta palatisse jäetud raha ega väärisesemete eest.
 • külastusajad on tööpäevadel kella 15:00 – 19:00, nädalavahetusel 10:00 – 17:00; muul ajal haigete külastmine ainult kokkuleppel personaliga.

 

Probleemide ja küsimuste korral pöörduge palun valveõe, osakonna vanemõe, sotsiaaltöötaja või raviarsti poole. Ettepanekud ravi ja muude teenuste kvaliteedi parandamiseks palun kirjutage „Rahuloluküsimustiku” blanketile, arvamuslehed palume panna sekretäri kabineti kõrval olevasse postkasti.