Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate koostööseminar 8.06.2018

8.06.2018 toimus Tallinnas tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate koostööseminar

Tööalase rehabilitatsiooni käigus tegeletakse inimese tööeluks ettevalmistamisega (sh iseseisvaks toimetulekuks vajalike oskuste õpe, motivatsiooni ja valmisoleku arendamine ning võimetekohase hariduse omandamise toetamine) ning toetatakse inimese tööle asumist või töötamist kompleksete rehabilitatsioonimeetmete abil. Loe lähemalt siit.

Eesti Töötukassa tegi ülevaate tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisest 2017-2018 aastal.

Arutati koostööpõhimõtteid, dokumentide menetlemise ja andmete vahetusega seotud küsimusi ning anti ülevaade klientide tagasisidest teenuse kasutamisele.

Teenuse osutajaid on Harjumaal kokku 24, nende hulgas ka Põhja-Eesti Taastusravikeskus. Tartumaal on teenuse osutajaid 18, Ida-Virumaal kuus, Põlva-, Võru- ja Valgamaal kolm, teistes maakondades vähem. Hetkel ei ole tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajat Hiiumaal.

Kokku on 2016-2018 aastal osalenud tööalase rehabilitatsiooni teenusel 4596 klienti, hetkel on teenusel u 2700 klienti (joonis 1). Neist 160 inimest on teenusel Põhja-Eesti Taastusravikeskuses (osad korduval), ligi 200 inimest on siin teenuse lõpetanud. Staatus tööturul jaguneb suuresti pooleks – 49% klientidest on töötud, 44% töötavad, 5% õppivad, ülejäänud määramata.

teenusel osalevate klientide arv

Joonis 1. Tööalase rehabilitatsiooni teenusel osalevate klientide arv Eestis perioodil jaanuar 2016-aprill 2018, Eesti Töötukassa

Üldiselt on teenuse kättesaadavus Eestis paranenud, tegevuskavad on muutunud mitmekesisemaks, rohkem pööratakse sekkumistel tähelepanu tööga seotud tegevustele ning kontakt juhtumikorraldajatega on tihenenud. Paraku esineb endiselt viivitusi dokumentide esitamisel, vigu osavõtulehtedel jms.

Võimalikult kiiresti loodetakse võtta kasutusele hetkel väljatöötamisjärgus turvaline andmevahetuskeskkond. Samuti on välja töötamisel andmebaasid reha.ee ning pugu.ee, mis lihtsustavad tööalase rehabilitatsiooni teenusega kaasnevat andmehaldust ja arvete edastamist. Põhja-Eesti Taastusravikeskus on üks neljast ettevõttest, kes alates maist 2018 www.reha.ee keskkonda piloteerib.

Esimese rahulolu uuringu tulemused näitasid, et teenus vastas suuresti klientide ootustele, kuid edaspidi tuleb veelgi enam lähtuda klientidega töötamisel eesmärgist parandada nende hakkama saamist tööülesannete täitmisega või töö leidmisega. Keskmine hinne Põhja-Eesti Taastusravikeskusele oli 3,57 (skaalal 1-4, kus 4 oli väga rahul; vastasid seitse teenuse lõpetanud klienti).

Liis Lohur ja Ingrid Saarmets Põhja-Eesti Taastusravikeskusest rääkisid kehalise puudega või haigusega klientidele teenuse osutamisest.

FullSizeRenderLiis Lohur ja Ingrid Saarmets Põhja-Eesti Taastusravikeskusest ettekannet tegemas

Oma kogemusi tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamisel psüühikahäirega inimestele jagas ka Bärbel Vapper MTÜ Taastumise ja Heaolu Koolist.

Pärastlõunal jätkus sisuline arutelu seoses Eesti Töötukassa ootustega tööalase rehabilitatsiooni tegevustele.

Arutleti, milliseid tegevusi teenusepakkujad teevad töötamise ettevalmistamiseks, tööotsingute toetamiseks ning töökoha säilitamiseks ja töötamise jätkamiseks. Koguti mõtteid, milliseid tegevusi võiks edaspidi teha, mis on takistuseks nende tegemisel ja kuidas neid takistusi ületada.

Aile-Rahel Ausna Eesti Töötukassast tegi põhjaliku ülevaate töötamiseks vajalike abivahendite ja töökoha kohandamise teenuse kohta.

Kui puue või terviseseisund takistab tööülesannete täitmist tööandja poolt ettenähtud vahenditega, annab Eesti Töötukassa kliendile tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi. Kui kliendil on tööülesannete täitmisel vaja täiendavat abi ja juhendamist, mille vajadus tuleneb töötaja erivajadusest, on võimalik töötamine tugiisikuga.

Karin Andre Eesti Töötukassast tutvustas  töötust ennetavaid meetmeid vähenenud töövõimega inimestele.

Töötukassa karjäärinõustamise teenus on kõigile tasuta. Töötajale pakutakse toetust tasemeõppes osalemisel, täiendus- ja ümberõppel või kvalifikatsiooni saamisel. Tööandjatel on võimalik saada koolitustoetust töötajate värbamiseks ning töötajate arendamiseks muutuste olukorras.

 

Täname Eesti Töötukassat sisutiheda ja mõnusa seminari korraldamise eest!